Zorgstructuur

Zorgstructuur


1 zorgroute PMT

De scholen van Plein Midden Twente en de voorschoolse instellingen werken volgens de zorgstructuur van de 1-zorgroute. In een aantal stappen worden alle stappen beschreven die de school doorloopt in het traject van ondersteuning aan kinderen. Ouders zijn natuurlijk een belangrijke partner in alle stappen; zij kennen hun kind immers goed en de inbreng van ouders is dan ook altijd van belang. Je kunt de 1-zorgroute hier bekijken.  

 

We lichten een aantal onderdelen uit de 1 zorgroute toe: 

 

School Ondersteunings Team - SOT

Dit is het team bestaande uit de intern begeleider (IB-er) en de aan de school verbonden orthopedagoog. Het SOT kan worden aangevuld met een maatschappelijk werkende, de JGZ-medewerker of een School Zorg Ondersteuner (SZO). In het overleg van het SOT worden de kinderen besproken met een meer complexe ondersteuningsvraag. Indien nodig kan het SOT een beroep doen op de disciplines vanuit de steunpunten van de besturen of andere relevante partners. De IB-er is verantwoordelijk voor de samenstelling van het SOT en afstemming in het SOT. Per school wordt gekozen of ook ouders en leerkrachten aansluiten bij het SOT.

Op de speciaal (basis) onderwijs scholen wordt gesproken van een Commissie van Begeleiding in de school waarin met de zorgmedewerkers van de school de ondersteuning voor leerlingen besproken, gevolgd en geëvalueerd wordt.

 

School Ondersteuningsprofiel - SOP

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school de basisondersteuning beschreven, aangevuld met de sterke kanten van de school en de eventuele ontwikkelingspunten. Ondanks het feit dat de wet om een vierjaarlijkse aanpassing van het ondersteuningsprofiel vraagt, hebben de besturen binnen PMT ervoor gekozen dit jaarlijks te doen. De gedachte daarbij is dat een ondersteuningsprofiel geen statisch maar een dynamisch document is en continue aan veranderingen onderhevig is. Op de website van de school is het actuele SOP te vinden.

 

Arrangementen

Vanuit het SOT kan besloten worden tijdelijk extra ondersteuning te bieden in de vorm van een arrangement op maat. Medewerkers uit de school of van buiten de school ondersteunen een leerling tijdelijk voor een of meerdere specifieke hulpvragen. De schoolbesturen van PMT faciliteren de eigen scholen om arrangementen te kunnen bieden.

 

Ontwikkelingsperspectief kind – OPP

Voor sommige leerlingen die een arrangement krijgen op een reguliere school en alle leerlingen die naar het speciaal (basis) onderwijs gaan wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin de doelen voor de leerling beschreven worden en de (tussentijdse) resultaten. Ouders ondertekenen een OPP voor het van start gaat.

 

Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs

Als een leerling een andere ondersteuningsbehoefte heeft dan de reguliere basisschool kan bieden, kan een school in overleg met ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor een vorm van speciaal (basis) onderwijs aanvragen. In de commissie van arrangementen wordt de aanvraag besproken en als dat passend is wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor een vorm van speciaal (basis) onderwijs.

 

Commissie 10-14

De commissie 10-14 werkt aan een soepele overgang voor leerlingen van het PO naar het VO. Voor meer informatie over de commissie 10-14 zie de website van het SWV 2302. Specifieke situaties die extra aandacht vragen kunnen ook besproken worden met de commissie 10-14.

Aanmelding bij de commissie 10-14 verloopt via Kindkans door het insturen van het door ouders ondertekende SOT-formulier en de ingevulde checklist. Elke school beschikt over de toegangsgegevens. Voor vragen is de commissie te benaderen via 1014hengelo@swv2302.nl