Jonge Kind

Jonge Kind


Plein Midden Twente vindt het belangrijk dat de overgang van de voorschoolse periode naar het onderwijs goed verloopt en dat jonge kinderen als dat nodig is al extra ondersteuning krijgen. Op veel scholen wordt inmiddels als Integrale Kind Centrum (IKC) gewerkt, en maken voorschoolse organisaties deel uit van de scholen. De zorgstructuur zoals deze op de scholen van PMT gebruikt wordt is ook uitgewerkt voor het jonge kind in de 1 zorgroute jonge kind.


We zien in iedere gemeente waar we mee samenwerken dat er mogelijkheden zijn in de zorg voor het jonge kind.


Hengelo

In gemeente Hengelo is er het Expertise Centrum Jonge Kind. Vanuit het EJK worden peuterspeelscholen, kinderopvang, gastouderopvang en IKC’s ondersteund bij zorgvragen over kinderen en groepen. Ook wordt er aan de deskundigheid en de kwaliteit van werken voor het jonge kind gewerkt.

Het EJK kan altijd meedenken in zorgvragen van jonge kinderen en de overgang van voorschools naar school.


Hof van Twente

Binnen de gemeente Hof van Twente kunnen voorschoolse instellingen een beroep doen op ondersteuning. Afhankelijk van de leeftijd en ondersteuningsvraag is er een zorgstructuur opgezet die gevolgd kan worden. In twee documenten is dit vastgelegd:

- schema overleg VSOT

- schema VSOT 0-4 jaar


Haaksbergen

In gemeente Haaksbergen kunnen de voorschoolse instellingen een beroep doen op het Voorschools Overleg Team (VOT). Ook is een Intern Pedagogisch Begeleider (IPB-er) werkzaam in Haaksbergen. De IPB-er komt op vraag van de voorscholen uit Haaksbergen. De IPB-er is laagdrempelig en kan meedenken in ondersteuningsvragen voor individuele kinderen of in de ondersteuning en begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

Lemien Hekman is de IPB-er voor de Haaksbergse voorscholen. l.hekman@pleinmiddentwente.nl en 06-13714203


Borne

Binnen gemeente Borne organiseren de voorschoolse instellingen zelf een voorschools ondersteuningsteam (VSOT) waarbij zij een beroep kunnen doen op de jeugdgezondheidszorg, de jeugdconsulent van de gemeente en eventueel betrokkenen van het onderwijs.

In de gemeente Borne is ervoor gekozen om voor het jonge kind te werken met een deskundige jonge kind binnen de integrale toegang van de gemeente. Zo kan invulling kan worden gegeven aan het bieden van preventie en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. Indien nodig kan opgeschaald worden naar jeugdhulp.