Formulieren

Formulieren


Aanvraag TLV of consultatie

Een aanvraag voor een TLV SBO of SO kan gedaan worden met dit formulier. Dit wordt ook gebruikt bij de overgang van SBO naar SO en van SO naar SBO.

Het is nodig recente leerlingvolgsysteemgegevens, onderzoeksverslagen en begeleidingsplannen toe te voegen. De aanvraag wordt door ouders of wettelijk vertegenwoordigers, de aanvragende school en het schoolbestuur van de aanvragende school getekend.


Als een school de CvA wil consulteren kan dit, als dit op naam gebeurt, met hetzelfde formulier als de TLV aanvraag gedaan worden en ook ondertekend worden door ouders, school en bestuur. Als een school enkel een consultatief advies wenst voor een situatie, dan kan dit zonder persoonsgegevens gemaild worden aan 1-loket@pleinmiddentwente.nl


Herindicatie of verlenging TLV

Een herindicatie van een TLV SO naar een andere bekostigingscategorie of verlenging van een TLV SO of SBO kan via hetzelfde formulier als een aanvraag of consultatie.


SOT

De basisscholen van PMT gebruiken dezelfde SOT-formulieren voor het School Ondersteunings Team. Bij bespreking van een leerling worden deze formulieren gedeeld met de leden van het SOT op de eigen school.  Het speciaal (basis) onderwijs hanteert eigen SOT formulieren.


Observatieplaatsing SBO

Op het SBO kennen we observatieplaatsingen, waarbij er tijdelijk het SBO bezocht wordt voor een periode van zes tot maximaal tien weken. Daarna wordt besloten wat een goed vervolg voor de leerling is. De observatieplaatsingen kunnen afgestemd worden met SBO de Batavier info@sbo-debatavier.nl 


Arrangementen, onderzoeken, ambulante inzet en OPP

Voor de aanvraag van een arrangement, een psychodiagnostisch onderzoek, ambulante inzet in de eigen school en het OPP heeft iedere school of schoolbestuur haar eigen route of format. De intern begeleider of zorgcoördinator is hiervan op de hoogte.


De Horizon, het Palet en de Globe

Voor kinderen die nieuw in Nederland komen en de taal nog niet beheersen is het mogelijk eerst een periode (meestal een jaar) naar een school te gaan om de taal goed te leren en vervolgens door te stromen naar een reguliere school. In Hengelo is hiervoor de Horizon, in Almelo het Palet en in Enschede de Globe. Aanmelding en informatie is mogelijk via de Horizon.