CvA informatie

Commissie van Arrangementen (CvA)

De CvA voor Plein Midden Twente geeft advies over verzoeken tot het afgeven van Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO of SO onderwijs en daaraan gekoppelde bekostiging (categorie). Dat advies wordt doorgegeven aan het Samenwerkingsverband (SWV) 23-02 PO dat formeel de TLV afgeeft. De CvA kan daarnaast consultatief advies geven en wordt geïnformeerd over observatieplaatsingen in het SBO.

 

Het 1-loket voor TLV aanvragen of consultatieve vragen

Alle aanvragen voor de Commissie van Arrangementen worden digitaal aangeleverd bij het 1-loket van Plein Midden Twente via het bestuurlijk aanleverpunt of via 1-loket@pleinmiddentwente.nl. Daar worden de aanvragen in behandeling genomen. Mocht er nog informatie missen dan wordt contact gelegd met de aanvrager. Doorgaans worden aanvragen binnen 1 a 2 weken besproken en krijgen de aanvragers na bespreking direct een terugkoppeling. 

 

Samenstelling CvA

De samenstelling van de CvA is divers en zodanig dat verschillende disciplines met brede expertise vertegenwoordigd zijn. De CvA voldoet daarmee aan de wettelijke voorschriften. De CvA van PMT bestaat uit:

 

 • Een GZ-psycholoog
 • Drie orthopedagogen
 • Administratief ondersteuner
 • Voorzitter (coördinator PMT)

 

Op afroep kan er externe deskundigheid aan de CvA worden toegevoegd als een dossier daar om vraagt. Dat kan bijvoorbeeld een orthopedagoog van een SO-school zijn, een jeugdarts maar ook een regisseur of consulent van een gemeente. Ook kunnen leden van het schoolondersteuningsteam, ouders of andere betrokkenen uitgenodigd worden.

 

Onafhankelijkheid

De CvA werkt onafhankelijk, vormt haar eigen mening en adviseert op basis van gegevens en niet van aannames. Adviezen of opmerkingen over dossiers koppelt de CvA terug aan schoolbesturen en Intern Begeleiders en ze stelt vragen ter verheldering wanneer zaken niet duidelijk of onvolledig zijn.

  

Werkwijze

De CvA geeft advies op basis van voorliggende dossiers. In iedere casus zijn er verschillende argumenten voor en tegen plaatsing op het speciaal (basis) onderwijs. Soms heeft de CvA meer informatie nodig.

     

De CvA baseert haar advies op grond van 4 kenmerken:

 • Kenmerken van de leerling
 • Kenmerken van het onderwijs (leerkracht, groep, school)
 • Kenmerken van de ouder(s)/opvoeder(s)
 • Kenmerken van het derde milieu

 

Bij de weging voor het advies van de CvA staat een aantal vragen centraal:

 • Wat is de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling?
 • Wat is de ondersteuningsbehoefte van de school?
 • Is er (voldoende) gebruik gemaakt van lichte ondersteuningsvormen?
 • Welke knelpunten worden ervaren en wat is aanvullend nodig?
 • Wat is de ondersteuningsbehoefte in de buitenschoolse situatie (gezin, vrije tijd, zorg)
 • Wat is al ingezet?
 • Hoe is de afstemming met het onderwijs?
 • Welke knelpunten worden ervaren en wat is aanvullend nodig?

 

Per casus kan de hoeveelheid, de inhoud en de weging van de argumenten sterk verschillen.

De CvA geeft de aanvragers van een TLV altijd een terugkoppeling over het advies dat gegeven is.


De jaarverslagen van de CvA zijn op verzoek op te vragen bij de coördinator van PMT.